Prawo do odstąpienia od umowy

Informacje na temat odstąpienia od umowy - wyciąg z regulaminu:

VII. Odstąpienie od umowy
1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7aa ustawy o prawach
konsumenta (dalej „Przedsiębiorca Uprzywilejowany”) posiada ustawowe prawo odstąpienia od
umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania, bez podawania przyczyny, z
zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa poniżej.
2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby klient wysłał w w/w
terminie, oświadczenie:
a. w formie elektronicznej na adres: sklep@bomis-leszno.pl lub
b. w formie pisemnej na adres: ul. Leśna 1c, 64-100 Leszno.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone według wzoru dostępnego tutaj,
przy czym użycie wzoru nie jest obowiązkowe. Sprzedawca niezwłocznie prześle klientowi w formie email potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Następnie w terminie kolejnych 14 dni klient powinien na własny koszt odesłać zwracane
Towary na adres pocztowy ul. Leśna 1c, 64-100 Leszno.
5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy, dokona na rzecz klienta zwrotu:
a. ceny Towaru;
b. kosztów pierwotnej przesyłki Towaru do klienta według najtańszego zwykłego sposobu
dostarczenia rzeczy, oferowanego w Sklepie.
6. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu, gdy otrzyma Towar z
powrotem, albo co najmniej klient dostarczy Sprzedawcy dowód odesłania rzeczy.
7. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne
rozwiązanie.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli przed
złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy używał Towaru w sposób inny niż konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.