Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Bomis 24


I. Postanowienia ogólne, kontakt z właścicielem sklepu
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania ze sklepu
internetowego Bomis 24, działającego pod adresem www https://bomis24.pl.
2. Właścicielem Sklepu jest BOMIS 24 Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Leśna 1c, 64-100
Leszno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0001001026, NIP: 6972389520 (dalej „Sprzedawca”).
3. Dane kontaktowe Sprzedawcy są następujące:
Adres do kontaktu: ul. Leśna 1c, 64-100 Leszno
Adres e-mail: sklep@bomis-leszno.pl
Numer telefonu: 697830930 (godziny obsługi telefonicznej klientów – w zakładce Kontakt).


II. Wymagania techniczne
1. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:
a. komputera lub innego urządzenia z przeglądarką internetową;
b. dostępu do sieci Internet;
c. aktywnego adresu e-mail.


III. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Sprzedawca.
2. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów, jak i innych osób
korzystających ze strony internetowej Sklepu można przeczytać w Polityce prywatności .


IV. Zawarcie umowy sprzedaży, konto klienta
1. Sklep umożliwia zakup towarów (dalej „Towary”), uwidocznionych na stronie internetowej
Sklepu, w dwóch trybach:

a. bez rejestracji;
b. z założeniem konta w Sklepie.
W obu przypadkach w celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie,
odpowiednim przyciskiem dodać je do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia
poprzez wybór odpowiednich opcji (sposób dostawy i płatności).
2. Informacje o towarach w Sklepie, tj. opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy
sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich
wymaganych danych koniecznych do wysyłki i ewentualnie (na życzenie klienta) także danych do
wygenerowania faktury VAT.
4. Jeśli klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie (dalej „Konto”), rejestracja jest jednorazowa,
a adres poczty e-mail oraz wybrane przez klienta hasło są podstawą do późniejszego logowania. Sklep
umożliwia logowanie się do Konta również poprzez social media i/lub konto użytkownika w systemie
Google. Po zalogowaniu do Konta, klient posiada dostęp do historii swoich zamówień, a przy
kolejnych zamówieniach nie musi ponownie wypełniać formularza zamówienia swoimi danymi
osobowymi.
5. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z posiadania
konta. W tym celu należy wysłać swoją rezygnację na adres e-mail: sklep@bomis-leszno.pl.
6. Zatwierdzenie przez klienta zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” (lub innego o tożsamym
brzmieniu) oznacza:
a. złożenie Sprzedawcy oferty zakupu Towarów zgodnie z opcjami wybranymi w zamówieniu
oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem,
b. akceptację obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy.
7. Do zawarcia umowy sprzedaży (dalej „Umowa”) dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez
Sprzedawcę (przyjęcie oferty klienta), o czym Sprzedawca informuje poprzez wiadomość e-mail z
potwierdzeniem zamówienia.
8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Towaru (w całości bądź w części),
Sprzedawca poinformuje o tym klienta - nie dochodzi wówczas do zawarcia Umowy. Sprzedawca
poinformuje klienta jednocześnie o istniejących możliwościach innego sposobu realizacji zamówienia,
np. częściowej realizacji zamówienia lub oczekiwania na uzupełnienie przez Sprzedawcę stanów
magazynowych. Jeżeli zamówienie zostało wcześniej opłacone przez klienta, a nie jest możliwe do
realizacji, Sprzedawca niezwłocznie zwraca klientowi dokonane płatności (stosownie do zakresu
anulowania zamówienia).
9. Sprzedawca przekazuje klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku
najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru.
10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w jego
dostawie powstałe w wyniku podania przez klienta niepełnego / błędnego adresu dostawy lub braku
podania innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy klient
podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności. W
takim przypadku Sprzedawca (jeśli to możliwe) podejmie próbę kontaktu z klientem, celem
weryfikacji prawdziwości podanych danych.


V. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. wraz z
podatkiem VAT.
2. Koszt dostawy Towarów podawany jest osobno w koszyku Sklepu, w zależności od sposobu
dostawy wybranego przez klienta.
3. Dostępne metody płatności opisane są na stronie Sklepu w zakładce „Formy płatności” oraz
prezentowane są klientowi na etapie składania zamówienia (w koszyku).
4. Płatności online w Sklepie obsługiwane są przez dostawcę płatności:
a. Przelewy24
5. Jeżeli klient wybrał płatność zwykłym przelewem bankowym, zapłata za zamówienie powinna
nastąpić w terminie 3 dni od jego złożenia. W braku zapłaty w w/w terminie, Umowę uważa się za
niezawartą. Zdanie poprzednie nie dotyczy sytuacji, gdy Sprzedawca oferuje klientom płatność
odroczoną/płatność w ratach za pośrednictwem zewnętrznego partnera.


VI. Dostawa towarów
1. Dostawa Towarów odbywa się wedle wyboru klienta:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
b. do paczkomatów InPost.
2. Klient może również dokonać odbioru zamówienia:
a. osobiście w siedzibie firmy Sprzedawcy
3. Za wyjątkiem Towarów odbieranych przez klienta osobiście, zamówienie uważa się za
zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu
się przewozem). Dokładny rzeczywisty termin doręczenia przesyłki określa przewoźnik.
4. Towary wysyłane są przez Sprzedawcę w terminie do 30 dni, chyba, że w opisie produktu
podczas składania zamówienia przez klienta podano wyraźnie inny termin. Szczegółowe terminy
realizacji podane są na stronie Sklepu w zakładce „Czas realizacji zamówienia”.
5. Sprzedawca standardowo obsługuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za
pokryciem kosztów wskazanych na stronie Sklepu w zakładce “Czas i koszty dostawy”.


VII. Odstąpienie od umowy
1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7aa ustawy o prawach
konsumenta (dalej „Przedsiębiorca Uprzywilejowany”) posiada ustawowe prawo odstąpienia od
umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania, bez podawania przyczyny, z
zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa poniżej.
2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby klient wysłał w w/w
terminie, oświadczenie:
a. w formie elektronicznej na adres: sklep@bomis-leszno.pl lub
b. w formie pisemnej na adres: ul. Leśna 1c, 64-100 Leszno.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone według wzoru dostępnego tutaj,
przy czym użycie wzoru nie jest obowiązkowe. Sprzedawca niezwłocznie prześle klientowi w formie email potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Następnie w terminie kolejnych 14 dni klient powinien na własny koszt odesłać zwracane
Towary na adres pocztowy ul. Leśna 1c, 64-100 Leszno.
5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy, dokona na rzecz klienta zwrotu:
a. ceny Towaru;
b. kosztów pierwotnej przesyłki Towaru do klienta według najtańszego zwykłego sposobu
dostarczenia rzeczy, oferowanego w Sklepie.
6. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu, gdy otrzyma Towar z
powrotem, albo co najmniej klient dostarczy Sprzedawcy dowód odesłania rzeczy.
7. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne
rozwiązanie.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli przed
złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy używał Towaru w sposób inny niż konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


VIII. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Umów o dostarczenie
Towarów:
a. nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta /Przedsiębiorcy
Uprzywilejowanego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towary
personalizowane);
b. ulegających szybkiemu zepsuciu lub o krótkim terminie przydatności do użycia (towary szybko
psujące się);
c. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie to zostało otwarte przez
klienta, a towaru po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych (towary zapakowane ze względów higienicznych);
d. nagrań dźwiękowych, wizualnych albo programów komputerowych, dostarczanych na nośniku
materialnym (np. płyta CD) w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
e. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
towarami (np. materiały budowlane, jeśli zostały użyte);
f. dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę (prasa
papierowa);
g. których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
h. napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a
których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.


IX. Reklamacje
1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientowi Towary zgodne z Umową.
2. Wobec konsumentów i Przedsiębiorców Uprzywilejowanych Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność za zgodność Towaru zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Wobec
pozostałych klientów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z kodeksu
cywilnego.
3. Reklamacje mogą być składane:
a. w formie elektronicznej na adres: sklep@bomis-leszno.pl;
b. lub w formie pisemnej na adres: ul. Leśna 1c, 64-100 Leszno.
4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w takiej formie, w jakiej została ona złożona (pisemnie lub
poprzez wiadomość e-mail) w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
5. W razie niezadowolenia ze sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę, konsument i
Przedsiębiorca Uprzywilejowany mogą (niezależnie od zwykłego postępowania przed sądem
powszechnym) skorzystać także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń.
6. W powyższym celu można:
a. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
b. skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji
społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów;
c. skorzystać z platformy ODR (Online Dispute Resolution), która służy do internetowego
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, jeśli spór dotyczy zobowiązań
wynikających z umowy zawartej przez internet. Więcej informacji o platformie ODR można znaleźć
tutaj;
d. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie
sporu wynikłego z zawartej umowy.
7. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń można uzyskać także na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://polubowne.uokik.gov.pl/.


X. Postanowienia końcowe
1. Do Umów zawieranych w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku
polskim.
2. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień
konsumenta (i Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego) wynikających z przepisów prawa.
3. Sprzedawca może dokonywać zmian Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany takie
mają zastosowanie do zamówień złożonych po opublikowaniu nowej wersji Regulaminu, a w
przypadku (i) wcześniej zawartych Umów o świadczenie usługi cyfrowej lub usługi elektronicznej, a
także w przypadku (ii) klientów posiadających Konto w sklepie - klient będzie powiadomiony o
zmianie Regulaminu i możliwości nie zaakceptowania nowej treści.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 10-12-2023 r